Obec Pluhův Žďár - Oficiální stránky obce

Obec Pluhův Žďár

Obec v okrese Jindřichův HradecPřehled nejdůležitějších předpisů

podle nichž obec a obecní úřad jako povinné subjekty dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. zejména jednají a rozhodují.

 • Ústava České republiky, č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb.
 • Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb.,o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Nařízení vlády, č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • Zákon č. 100/1988, o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 114/1988, o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 463/1991, o životním minimu
 • Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška č. 395/92 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 114/92 Sb.
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákon o rybářství)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)
 • Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • Nařízení vlády k provedení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Výše uvedené zákony v úplném znění by měly být k nalezení např. zde případně zde


Stránka je generována v XHTML 1.1 a splňuje standardy dostupnosti W3C a WAI 2.2
designed & webmastering
© - zeměkoulan   engined by Jiří Hajšl - webdesign, webové aplikace